Novosti Kontakt

Praćenje proizvodnje

Praćenje proizvodnih procesa podrazumeva praćenje procesa počevši od planiranja, izdavanja radnih naloga, dodeljivanja radnih naloga radnim stanicama, upravljanje i praćenje zaliha, sve do kontrole kretanja sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i kontrole kvaliteta.

Planiranje proizvodnje

Ukoliko je pretežna delatnost Vaše kompanije proizvodnja bilo kog tipa proizvoda, potrebno je da celokupno planiranje, upravljanje i organizovanje proizvodnje bude efikasno i efektivno.

Imajući u vidu informacije kao što su kreiranje porudžbenice od strane kupaca, kreiranje radnih naloga, naloga za dobavljače ili naloga za izdavanje, praćenje redosleda proizvodnih procesa, dostupnost mašina u različitim vremenima izrade, različitim fazama procesa proizvodnje, rešenje za planiranje proizvodnje i kompletnih proizvodnih procesa pruža korisniku sistema detaljan uvid u pripremu, planiranje, organizovanje i kontrolu aktivnosti za praćenje različitih parametra i indikatora uspešnosti.

Softverska platforma Easymes(WMS) pruža kreiranje i pregled radnih naloga, upotrebu sirovina i repromaterijala, pregled koraka za svaku fazu, operaciju i vreme izrade koje je potrebno za njihovo izvršavanje.

Osnovna prednost planiranja proizvodnje ogleda se u određivanju neophodnih količina sirovine i repromaterijala, kako bi se održao nizak nivo zaliha.

Sledljivost

Princip sledljivosti se primenjuje kako bi se na najjednostavniji mogući način prevazišao problem vezan za praćenje toka materijala koji se koristi u procesu proizvodnje.


Upravljanje sledljivošću uključuje spajanje toka informacija sa fizičkim tokom posmatrane jedinice. Svaki korisnik sistema ima ulogu koju obavlja u procesu proizvodnje, ali svi korisnici moraju da slede osnovne korake u procesu sledljivosti.


Svi korisnisi sistema moraju da sprovode internu i eksternu sledljivost.


Interna sledljivost

Interna sledljivost obuhvata proces od momenta kada korisnik u sledljivosti primi jedan ili više jedinica kao ulaze, kao ulaz u interne procese proizvodnje, sve do momenta kada jedan ili više jedinica postanu izlaz.

Eksterna sledljivost

Eksterna sledljivost obuhvata proces kojim se jedinica fizički prenosi od jednog sistema u sledljivosti do drugog.

  Prednosti:
 • Automatsko trebovanje sirovina na osnovu proizvodnog radnog naloga.
 • Jednostavno predviđanje resursa i budžeta.
 • Najava za preuzimanje gotovih proizvoda iz proizvodnje po lot-u, bath-u, šarži.
 • Planiranje proizvodnih sirovina.
 • Bolja usluga i zadovoljstvo klijenata.
 • Planiranje angažovanja zaposlenih prema željenom obimu proizvodnje.
 • Planiranje proizvodnih kapaciteta.
 • • • •

Princip sledljivosti

Praćenje proizvodnje u realnom vremenu

REAL TIME MONITORING

To pruža administratoru sistema da ima uvid u status radnog naloga, nadgledanje efikasnosti svakog zaposlenog radnika, mašine, praćenje rada mašine po učinku i vremenu efektivnog rada, sa bilo kog uređaja, poput, računara, tableta ili telefona koji su povezani na sistem.

  Funkcionalnosti
 • Grafički prikaz prioritetnih operacija u proizvodnji.
 • Grafički prikaz efikasnosti radnika.
 • Prikaz statusa proizvodnih procesa(po radnom nalogu, mašini, prioritetu)
 • Prilagođen pregled prema zahtevu administratora.
 • • • •

  Prednosti
 • Prikaz podataka koji je prilagođen potrebama korisnika.
 • Praćenje ključnih pokazatelja učinka u realnom vremenu.
 • Praćenje tačnosti eliminisanjem unosa nepotrebnih podataka.
 • Pregled i sistemska analiza dnevnih operacija.
 • • • •